Direct contact opnemen

Incassoleed Den Haag adviseert u direct contact op te nemen bij:

 • onverwacht een deurwaarder
 • brief van een incassobureau
 • dwangbevel Belastingdienst
 • ontvangen dagvaarding
 • overige juridische vragen

Vormen dienstverlening

Incassoleed Den Haag staat mensen bij die om welke redenen ook financieel in de problemen zijn gekomen. Wij doen dit in de vorm van:

 • Budgetadvies
 • Duidelijk in kaart brengen van de problemen
 • Overleg met en aanschrijven van schuldeisers
 • Verweer voeren vanaf de vordering tot aan de rechtszaal
 • Advies en verweer in Belastingzaken
 • Juridisch advies in zijn algemeenheid

Veel gestelde vragen

Incassoleed Den Haag heeft inmiddels al honderden telefonische vragen ontvangen en beantwoord. Tijdens de telefoongesprekken werden over het algemeen bekende vragen gesteld. Vragen die eigenlijk iedereen in eerste instantie heeft als men te maken krijgt met begrippen als rente, herinneringen, incasso etc. Incassoleed Den Haag heeft voor u de meest gestelde vragen op een rijtje gezet. Meer vragen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op om erger te voorkomen in uw incassoleed!

Als er beslag gelegd wordt op uw inkomen (denk aan uw loon, een eventuele uitkering of alimentatie-inkomsten), dan heeft u recht op een zogenaamde beslagvrije voet. Dit is een deel van het inkomen waarop in feite geen beslag gelegd kan worden.

De reden hiervoor is dat de overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen ook als u nog schulden moet afbetalen. Zonder beslagvrije voet zou iemand letterlijk geen enkel inkomen meer over kunnen houden.

Bekijk hier de normen voor de Beslagvrije voet

Wie geld heeft geleend, moet dit terugbetalen, meestal met rente. Wie andere verplichtingen heeft, moet deze ook nakomen. Te denken valt bijvoorbeeld aan schulden aan de overheid, zoals belastingschulden, aan de Informatie Beheer Groep (IBG), maar ook aan geldboetes wegens verkeersovertredingen.

Als de schulden op tijd en correct worden betaald, is er meestal niets aan de hand. Wordt echter niet of te weinig betaald, dan heeft een schuldeiser verschillende mogelijkheden het bedrag waarop hij recht heeft te incasseren. Een eerste stap zal in de meeste gevallen een herinnering zijn. Vaak wordt daarin al medegedeeld dat extra kosten (incassokosten en wettelijke rente) in rekening worden gebracht als niet binnen de gestelde termijn wordt betaald. Soms - bijvoorbeeld als het een vordering van de overheid betreft - wordt het bedrag verhoogd met een boete of verhoging.

Het is verstandig om, als u het niet eens bent met de schuld, zo snel mogelijk schriftelijk te reageren. Dit kan de Incassoleed voor u doen. Bij voorkeur doet u dit per aangetekende post. Veel mensen bellen naar aanleiding van een brief hun schuldeiser. Het nadeel hiervan is, dat het kan voorkomen dat de boodschap bij de verkeerde persoon terechtkomt of wordt vergeten. Als dan later wordt ontkend dat u gereageerd heeft, moet u dit bewijzen. Vaak lukt dit niet meer. Het is dan uw woord is tegen dat van een ander. Gevolg is dat u "met lege handen staat". Bewaar altijd kopieën van de door u verstuurde brieven.

De mogelijkheid om te reageren op brieven van de overheid (bijvoorbeeld belastingaanslagen) is aan een bepaalde termijn gebonden. Meestal is deze termijn zes weken. Als er niet tijdig wordt gereageerd, heeft u in de meeste gevallen uw rechten verspeeld. U kunt dan niets meer doen. In de brief van de overheid moet vermeld staan wat u moet doen als u het er niet mee eens bent. Begrijpt u niet goed wat er moet gebeuren, win dan zo snel mogelijk advies in bij een deskundige, bijvoorbeeld Incassoleed. Bij Incassoleed is een eerste gesprek gratis.

Als u het wel eens bent met de inhoud van de brief, maar u kunt niet of niet direct betalen, vraag dan om een betalingsregeling. Doe dit bij voorkeur schriftelijk. Een schuldeiser is echter niet verplicht om betaling in termijnen te accepteren. Het feit dat u een schuld niet kunt betalen is bijna nooit een geldige reden om niet of te laat te betalen. Dit komt geheel voor uw risico. Ook de extra kosten die aan te late betaling zijn verbonden komen veelal voor uw rekening.

Is de schuldeiser een burger, bedrijf of organisatie, dan kan deze aan de rechter vragen u te veroordelen om het verschuldigde bedrag te betalen. U ontvangt dan een officieel stuk van een deurwaarder, die een dagvaarding komt brengen. Als u niet thuis bent, wordt de dagvaarding in de brievenbus gedeponeerd. In dit stuk wordt u opgeroepen voor de rechter te verschijnen. Tevens worden het tijdstip en de reden vermeld. U bent niet verplicht om te verschijnen. Gaat het om een procedure bij de arrondissementsrechtbank, dan moet u, als u wilt verschijnen, een advocaat inschakelen.

Dit kan middels tussenkomst van Incassoleed. Bij de kantonrechter is dit niet verplicht maar wel aan te raden. In sommige gevallen ontvangt u een brief van de griffier van het kantongerecht, namelijk als het gaat om een vereenvoudigde dagvaarding.

Als u niet verschijnt dan zal de schuldeiser meestal gelijk krijgen. U wordt dan "bij verstek veroordeeld". Vanaf het moment dat u dit vonnis heeft gezien, kunt u daartegen actie ondernemen door zelf een procedure te beginnen. Dit heet verzet. Bij de arrondissementsrechtbank bent u ook dan verplicht een advocaat in te schakelen, bijvoorbeeld middels tussenkomst van Incassoleed. Doe dit wel zo snel mogelijk, aangezien de termijn voor verzet maar twee weken is.

Als de schuldeiser gelijk krijgt, dan ontvangt hij een vonnis, met bovenin "in naam der Koning". Dit heet een grosse. U ontvangt een afschrift. Met de grosse kan de deurwaarder vervolgens beslag gaan leggen.

Is de schuldeiser een overheidsorgaan, dan kan deze in veel gevallen de deurwaarder een stuk laten bezorgen, dat dwangbevel heet. Ook hierboven staat "in naam der Koning". In sommige gevallen moet echter ook de overheid naar de rechter. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Sociale Dienst bij terugvordering van bijstand.

Tegen het dwangbevel kunt u zich ook verzetten. Meestal staat in het dwangbevel wat u moet doen. Ook in dit geval is het verstandig om zo snel mogelijk juridische hulp in te roepen. Met het dwangbevel kan de deurwaarder ook beslag leggen.

Als u na een veroordeling of een dwangbevel nog niet betaalt, dan kan de schuldeiser de deurwaarder bijna alles wat van u is laten verkopen. Uw spullen en/of uw eigen huis worden dan in beslag genomen. Zolang het beslag geldt, mag u niets met deze spullen doen. Doet u dat toch, dan bent u strafbaar. Ook kan hij ervoor zorgen dat uw werkgever een gedeelte van uw loon niet meer aan u uitbetaalt, maar aan de deurwaarder. Dit kan ook bij de instantie waarvan u een uitkering ontvangt, bijvoorbeeld de Sociale Dienst of het UWV. De deurwaarder kan ook verlangen dat de bank opgeeft hoeveel er op uw rekening staat. Vervolgens kan hij eisen dat de bank dat geld aan hem betaalt. U kunt dan niets meer van deze rekening opnemen.

De deurwaarder kan niet uw hele loon of uitkering in beslag nemen. Hij moet eerst bekijken hoeveel u zou ontvangen als u een bijstandsuitkering (inclusief vakantiegeld) zou krijgen. Van dit bedrag mag u 90% houden. Dit heet "de beslagvrije voet". Alles wat u meer ontvangt dan deze beslagvrije voet moet de werkgever of de uitkerende instantie aan de deurwaarder betalen. Naarmate uw inkomen hoger is, loopt dit dus flink op.

Als u het niet eens bent met het beslag dat is gelegd - er kunnen immers fouten worden gemaakt - kunt u het beste zo snel mogelijk contact opnemen met Incassoleed. Die kan dan nagaan of er iets aan het gelegde beslag kan worden gedaan. Er kan bijvoorbeeld een kort geding worden gestart bij de voorzieningenrechter tegen de schuldeiser.

Ook is het mogelijk dat uw schuldeiser een procedure tegen u wil starten en vreest dat uw vermogen is verdwenen als u eenmaal veroordeeld bent. Hij kan dan met toestemming van de President van de rechtbank beslag leggen. Hierover ontvangt u van tevoren geen bericht. U kunt Incassoleed inschakelen om het beslag weer ongedaan te maken.

Sommige inkomstenbronnen blijven buiten het beslag. Deze mag u "houden". Voorbeelden zijn: kinderbijslag, studiefinanciering en bijzondere bijstand. Men noemt deze bronnen "niet voor beslag vatbare inkomsten".

Als u meer dan één schuld niet betaalt, kunnen schuldeisers uw faillissement aanvragen. Daarvoor zijn tenminste twee schuldeisers vereist. Dit is een procedure bij de rechtbank waartegen u zich kunt verweren. Juridisch advies is ook hier onmisbaar. Als u failliet wordt verklaard, komt er tegelijkertijd op al uw bezittingen en gelden beslag te liggen. Dit vermogen wordt dan beheerd door een advocaat die als curator wordt benoemd. De curator moet ervoor zorgen dat uw bezittingen op een eerlijke manier onder alle schuldeisers worden verdeeld. Hij kan een openbare verkoop organiseren.

Sommige mensen denken dat ze door een faillissement van alle schulden af zijn. Dit is absoluut niet het geval. Als er namelijk niet genoeg vermogen/geld is - wat vaak voorkomt - wordt het faillissement opgeheven. Dit wordt "opheffing wegens gebrek aan baten" genoemd. U moet alle schulden, die dan nog niet betaald zijn, alsnog betalen. Beslag en een nieuw faillissement zijn vervolgens weer mogelijk.

De volgende stap

Incassoleed Den Haag begeleidt u stap voor stap bij een hulpaanvraag. U kunt onderstaande punten vast voorbereiden voordat u contact met ons opneemt:
 
1.    Verzamel uw inkomensgegevens
2.    Noteer uw BSN / SoFi nummer
3.    Verzamel uw incassobrieven 
4.    Verzamel overige post
5.    Verzamel post Belastingdienst
6.    Telefoonnummer contactpersonen
 
Als u alle relevante documentatie, zoals brieven, dagvaardingen, aanmaningen en dwangbevelen, heeft verzameld, dan kunt u direct contact opnemen met Incassoleed Den Haag. Na een eerste contact via de mail of telefonisch zal een van onze medewerkers u informeren over wat er verder gaat gebeuren. Belangrijk is dat Incassoleed Den Haag alle relevante stukken (in kopie) ontvangt. De medewerker van Incassoleed Den Haag overlegt met u over de wijze waarop de documentatie naar Incassoleed Den Haag kan worden verzonden. 
Als u ons verzoekt te assisteren en wij de stukken voor uw dossier hebben ontvangen, betaalt u eenmalig een bedrag van € 40,-- voor dossierkosten. Dit bedrag gebruiken wij om alle kosten te voldoen die worden gemaakt m.b.t. correspondentie (zoals portokosten en aangetekende verzendingen). Als laatste vermelden wij dat wij voor u aan de slag gaan op het moment dat de dossierkosten van € 40,-- zijn voldaan.

Wacht niet langer

In financiële moeilijkheden verkeren kan een grote impact hebben op uw persoonlijke leven en dat van uw omgeving. De ervaring leert dat veel mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen en de stap te maken naar hulpverlening. Incassoleed biedt u specifieke hulp bij financiële moeilijkheden. Incassoleed helpt u weer op weg, zorgt voor een persoonlijke gezonde financiële huishouding zodat u weer zelfstandig uw budget kunt beheren. Incassoleed wijst u er op dat in de meeste gevallen een oplossing wordt gevonden. Incassoleed bedient zich van een groot (zorg)netwerk. Vanzelfsprekend heeft u zelf een belangrijke rol bij het oplossen van de huidige financiële problemen. Incassoleed werkt samen met u aan een gezonde financiële toekomst. Wacht niet langer en neemt contact op met een van onze medewerkers.

Voor wie?

Incassoleed Den Haag is er voor iedereen, dus ook voor:

 • jongeren
 • alleenstaande ouders
 • ouderen
 • gezinnen
 • zelfstandig ondernemers
 • (ex)gedetineerden