Fiscaal, juridisch en financieel adviseurs

Waarom doen wij dit?

Omdat wij vinden dat het wel mooi geweest is met veel te hoog berekende incassokosten en vorderingen welke zijn gebaseerd op onjuiste informatie. Wij vinden dat mensen het al moeilijk genoeg hebben in deze tijd en dat zij niet mogen worden beperkt door incassobureaus en gerechtsdeurwaarders die te veel kosten berekenen en vorderingen handhaven welke aantoonbaar onjuist zijn. Wij vinden dat daar maar eens iets aan gedaan moet worden. Incassoleed Den Haag richt zich op resultaat. 

Wie zijn wij?

Incassoleed Den Haag werkt met een aantal gespecialiseerde juristen, paralegals, administrateurs en belastingadviseurs, die in hun praktijken veel misstanden tegenkomen als het gaat om incassoprocedures en de ellende die dat oplevert voor de betreffende personen. Wij beperken ons niet uitsluitend tot het betwisten van vorderingen en bijstand inzake incassoprocedures. U kunt bij Incassoleed Den Haag ook terecht voor andere juridische adviezen. Zo houden wij ons veelvuldig bezig met  belastingproblematiek, faillissementen zowel privé als zakelijk, alsmede juridische consumentenbelangen

 

Wat kost u dat?

Als u ons verzoekt te assisteren en wij de stukken voor uw dossier hebben ontvangen, betaalt u eenmalig een bedrag van € 40,-- in verband met dossierkosten. Dit bedrag gebruiken wij om alle kosten te voldoen die worden gemaakt m.b.t. correspondentie (onder andere portokosten en aangetekende verzendingen).  Als de dossierkosten zijn voldaan en wij in uw dossier actief gaan optreden rekenen wij  € 80,00 per uur. De ervaring leert ons dat wij gemiddeld 2 à 3 uur per procedure factureren. Uiteraard worden de werkzaamheden en verrichtingen gespecificeerd per factuur. Als laatste willen wij nog vermelden dat wij voor u aan de slag gaan op het moment dat de dossierkosten van € 40,-- zijn voldaan.

Onze diensten

Wat kan Incassoleed Den Haag voor u doen?

Onze eerste inzet zal zijn gericht op stabilisatie van uw situatie. Dit houdt in: een dak boven uw hoofd, de kachel aan en warm water. Tevens is het van groot belang dat er een ziektekostenverzekering is. Daarna gaan we met overige problemen aan de slag, zoals bijvoorbeeld een vuilniszak vol ongeopende post. Het uiteindelijke doel is dat u op enig moment weer zelfstandig uw budget kunt beheren.

Incassoleed Den Haag maakt middels een budgetplan inzichtelijk hoeveel schuld u heeft en aan welke schuldeiser dan wel door hen ingeschakelde deurwaarders/incassobureaus. In dit overzicht worden uw inkomsten en aflossingscapaciteit verwerkt. De ervaring leert dat dit overzicht ruimte, duidelijkheid en rust creëert. Incassoleed Den Haag schrijft namens u de schuldeisers aan en zoekt samen met hen naar oplossingen in de vorm van een betalingsregeling of andere regeling.

Indien dit alles niet mocht werken en is de schuldeiser een burger, bedrijf of organisatie, dan kan deze aan de rechter vragen u te veroordelen om het verschuldigde bedrag te betalen. U ontvangt dan een dagvaarding van een deurwaarder. Hierin wordt u opgeroepen voor de rechter te verschijnen. Incassoleed Den Haag zal u desgewenst bijstaan in deze procedure. Wij zullen hierop een reactie indienen bij de betreffende Rechtbank. Als u zelf moet verschijnen dan zal onze advocaat met u meegaan en namens u verweer voeren in de rechtszaal.

Is de schuldeiser een overheidsorgaan, dan kan deze de deurwaarder een dwangbevel laten bezorgen, waarna beslag kan worden gelegd. Tegen dit dwangbevel is ook verzet mogelijk, binnen een termijn van zes weken. Het is dan ook van belang dat u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt van dit dwangbevel, zodat wij binnen de gestelde termijn verzet kunnen aantekenen en eventueel beslag voorkomen. Als u na een veroordeling of een dwangbevel nog niet betaalt, dan kan de deurwaarder beslag leggen op uw bezittingen, dus ook uw woning, en deze laten verkopen. Zolang het beslag geldt, mag u niets met deze spullen doen. Doet u dat toch, dan bent u strafbaar. Ook kan hij ervoor zorgen dat uw werkgever een gedeelte van uw loon niet meer aan u uitbetaalt, maar aan de deurwaarder. Dit kan ook bij de instantie waarvan u een uitkering ontvangt, bijvoorbeeld de Sociale Dienst of het UWV. De deurwaarder kan ook verlangen dat de bank opgeeft hoeveel er op uw rekening staat en eisen dat de bank uw geld aan hem betaalt. U kunt dan niets meer van deze rekening opnemen.

Als er beslag gelegd wordt op uw inkomen (denk aan uw loon, een eventuele uitkering of alimentatie-inkomsten), dan heeft u recht op een zogenaamde beslagvrije voet. Dit is een deel van het inkomen waarop in feite geen beslag gelegd kan worden. De reden hiervoor is dat de overheid vindt dat iedereen recht heeft op een minimaal inkomen, ook als u nog schulden moet afbetalen. Zonder beslagvrije voet zou iemand letterlijk geen enkel inkomen meer over kunnen houden.

Er zijn in de praktijk nog al wat deurwaarders die geen rekening houden met deze beslagvrije voet, waardoor te veel salaris of uitkering naar hen gaat. Wij schrijven deze deurwaarders aan en vorderen dat zij deze beslagvrije voet in acht nemen. De ervaring leert dat hieraan over het algemeen onmiddellijk gevolg wordt gegeven.

Incassoleed Den Haag zal in eerste instantie proberen te voorkomen dat u in hierboven genoemde situatie terecht komt. Als er onverhoopt toch beslagen dreigen dan zal Incassoleed Den Haag er alles aan doen om die te voorkomen. Wij zullen u daar dan in een gesprek uitgebreid van op de hoogte brengen.